Norrans annonspolicy

Norrans annonspolicyn är i grunden generös. Vi försöker alltid tillmötesgå våra annonsörers önskemål så länge annonserna är förenliga med branschpraxis, marknadsföringslagen och annan lagstiftning. Det är ansvarig utgivare som, med stöd av Tryckfrihetsförordningen, har det yttersta ansvaret när det gäller vilka annonser som får publiceras.

Här är några punkter kring vad som gäller:

  • Norran tar inte in annonser som strider mot svensk lag, Tryckfrihetsförordningen samt de etiska regler som finns angivna i Spelregler för press, radio och TV, utgivna av pressens samarbetsnämnd. Vi följer också de rekommendationer som Konsumentverket gör rörande oseriös marknadsföring.
  • Norran tar inte in annonser med främlingsfientligt, könsförnedrande eller annat kränkande innehåll. Då annonser som köps via Sparälgen.se förskottsbetalas sker ingen återbetalning om innehållet skulle klassas som kränkande och därför bli nekad publicering.
  • När det gäller politisk annonsering tillämpas de riktlinjer rörande åsiktsannonsering som finns i Spelregler för press, radio och TV. Det innebär bland annat att Norran tar emot annonser från politiska demokratiska partier representerade i Sveriges riksdag.
  • Norran är fritaget från ansvar för fel i annonsmaterial som beställaren tillhandahåller eller som uppkommer vid överföring av sådant material. Vi är även fritagna från ansvar för icke fullgod reproduktion, om erhållet material är bristfälligt, inte följer specifikation för annonsmaterial eller har lämnats efter senaste lämningstid.
  • Om Norran bär ansvaret för fel i annons ersätter vi beställaren med högst annonskostnaden. Med fel avses t ex att annons införts på fel dag eller att något i tryckprocessen gjort annonsen oläsbar. Reklamation angående fel i annons ska göras omgående och senast tre arbetsdagar efter annonsens införande.
  • Norran har rätt att debitera beställaren annonskostnad även om annonsen inte kunnat införas, om skälet till detta är att annonsmaterialet lämnats efter senaste lämningstid.
  • Annonser ska vara utformade så att de är lätt urskiljbara från redaktionellt material. Ansvarig utgivare kan utan särskild motivering kräva att annonser tydligt annonsmärks för att förväxling inte ska kunna ske.
  • I kommersiella annonser ska man lätt kunna fastställa annonsörens identitet genom att varumärke/firmasymbol/namn/förkortning eller annat kännetecken finns med.